ဖြဲ႔စည္းပံု ပုဒ္မ၂၆၁ ျပင္ဆင္ေရးဆက္လုပ္ရန္ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီ အေရးႀကီး အဆိုတင္ | DVB