ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊နည္းပညာကိစၥမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ေနဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္ေ၀ဖန္ | DVB