ကိုလိုနီေခတ္ဦး ေထာင္မ်ားနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား (သုတကေဖး) | DVB