သူရဦးေရႊမန္း၏ ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီသို႔ လူ ၂၀၀၀ ေက်ာ္၀င္ေရာက္   | DVB