ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႔သည့္ အယ္နီညိဳ ၾသဂုတ္လအထိ ဆက္ရွိမည္ | DVB