ေလာဘႏွင့္မုန္းတီးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ကုလသမဂၢ ဗုဒၶေန႔တြင္ သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္မိန္႔ခြနး္ေျပာ | DVB