ဂင္းနစ္မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့သည့္ ဧဝရတ္ေတာင္ေပၚက ရာဂ္ဘီ ၿပိဳင္ပြဲ | DVB