၂၀၁၉ ခုနွစ္အတြင္း အေမရိကန္၌ ေက်ာင္းတြင္းပစ္ခတ္မႈေပါင္း ၁၅ ႀကိမ္ျဖစ္ပြား | DVB