ဖန္ဂရန္ရာဇီ ေရခဲေတာင္ေပၚက ျပဳတ္က်ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့သည့္ မစိမ့္ထက္၏ အက်ႌႏွင့္ပစၥည္းအခ်ဳိ႕ျပန္ေတြ႔ | DVB