ေလယာဥ္ရွပ္တုိက္ဆင္းခဲ့ရသည့္ျဖစ္စဥ္ ေလယာဥ္ကြင္းတာ၀န္ခံ၏ ရွင္းလင္းခ်က္(႐ုပ္သံ) | DVB