ထိန္းသိမ္းခံထားရသည့္ ေက်ာက္တန္းရြာသား ၂၂ ဦး လြတ္ေျမာက္ | DVB