၁၄ ရက္ၾကာမပုပ္မသုိးသည့္ ေအာင္သုခဓမၼရိပ္သာဆရာေတာ္ႀကီး ႐ုပ္ကလာပ္ေတာ္ကိစၥ အျငင္းပြား | DVB