ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ စီးပြားေရး၀န္းက်င္ ဖန္တီးေပးမည္ဟု အတုိင္ပင္ခံေျပာ | DVB