ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္ အခမဲ့လုိက္လံကုသေပးေနသည့္ ေရေပၚေဆးခန္း | DVB