လႊတ္ေတ္ာအစည္းအေ၀းတြင္ ေမးခြန္းအခ်ဳိ႔ မပါလာျခင္း ဥကၠ႒၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ဟုဆုိ | DVB