သံသယျဖင့္ ဖမ္းဆီးသူမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီစစ္ေဆးေရးအဆို ရခိုင္လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ | DVB