ထရမ့္၏ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ပုံ FBI ေစာင့္ၾကည့္မႈ သူလွ်ဳိမႈႏွင့္တူဟု အေမရိကန္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ေျပာ | DVB