အေမရိကန္ စာသင္ေက်ာင္းတခုတြင္ ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈျဖစ္၊ ေက်ာင္းသား ၁ ဦးေသဆုံး | DVB