အင္းေတာ္ႀကီးတြင္ မူးယစ္ေဆးႏွင့္ လက္ပစ္ဗံုးဖမ္းမိ၊ တရားခံက ရဲကို ဓားျဖင့္ခုတ္ခုခံ | DVB