႐ိုက္တာသတင္းသမား ၂ ဦး လြတ္ေျမာက္မႈ၊ ေဟာလိ၀ုဒ္ မင္းသားႀကီး ေဂ်ာ့ကလူနီ ၀မ္းေျမာက္ | DVB