ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တႏွစ္လွ်င္ ကင္ဆာေရာဂါ ခံစားေနရသည့္ ကေလးငယ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ခန္႔ရွိေန | DVB