တိုင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔ဆက္လုပ္သြားမည္ဟု ျပန္လြတ္လာသည့္ ABSDF ေျမာက္ပိုင္း ဒုဥကၠ႒ေျပာ | DVB