လႊတ္ေတာ္ကို အေလးထားၾကရန္ စစ္ကိုင္းတိုင္းအစိုးရ၀န္ႀကီးမ်ားကိုသတိေပး | DVB