ေကအန္ပီပီႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ လစဥ္ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုရန္အပါအ၀င္ သေဘာတူညီခ်က္တခ်ဳိ႕ရရွိ | DVB