ထုိင္းဘုရင္ နန္းတက္ပြဲ ႏုိင္ငံတဝန္းမွ ျပည္သူမ်ား ၾကည့္႐ႈ | DVB