ေတာင္ဇင္းတိုက္နယ္တြင္ ေထာင့္သန္းေရာဂါ သံသယရွိသူ ၇ ဦး ေတြ႔ရွိ | DVB