အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ျမန္မာအမ်ားဆုံးျဖစ္ | DVB