ကယားျပည္နယ္အစုိးရ၊ အန္အာပီစီႏွင့္ ေကအန္ပီပီ ေဆြးေႏြး | DVB