နတ္သံကြင္းၿမိဳ႕တြင္ လမ္းေဘးမီးတုိင္ ၀ါယာႀကိဳးေရွာ့ျဖစ္ရာမွ ေနအိမ္ ၂လံုး မီးေလာင္ | DVB