လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတဝက္အတြင္း တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကိစၥ ေမးျမန္းမႈ အားနည္းေန | DVB