ပြဲစားက တရားမ၀င္ေခၚေဆာင္လာသည့္ ျမန္မာ ၃၄ ဦး ထိုင္းေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဖမ္းဆီးခံရ | DVB