ေမာ္ခ်ီးတြင္ မီးေလာင္ကၽြမ္းသျဖင့္ စုိက္ခင္းႏွင့္ ေရပိုက္ပ်က္စီး၊ ေရျပတ္လပ္ေန | DVB