‘ဝ’ ႐ုိးရာရႊံ႕ေျမလူးပဲြ (ဓာတ္ပံု)

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ခ်န္းရင္ "ဝ"ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရခ႐ုိင္မွာ ႏွစ္စဥ္ ေမလ ၁ ရက္ေန႔ ေရာက္တိုင္း က်င္းပေလ့ရွိတဲ့ "ဝ" ႐ိုးရာရႊံ ့ေျမလူးပဲြဲ ျမင္ကြင္း။ ဓာတ္ပံု- Lox Lai Meung Wa

More News
Up