ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အန္ေကာဝပ္ဘုရား သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ (ဓာတ္ပံု) | DVB