ေခ်းေငြရယူဖို႔သာ စဥ္းစားမေနဘဲ ဦးေႏွာက္သံုးၿပီး ေျဖရွင္းရန္ ရန္ကုန္စည္ပင္ကို တိုက္တြန္း | DVB