ေကအန္ပီပီႏွင့္အစုိးရ လြဳိင္ေကာ္တြင္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမည္ | DVB