သစ္ပင္မခုတ္ရန္ႏွင့္ ေလာင္စာအျဖစ္အသုံးမျပဳရန္ လႈပ္ရွားမႈ စစ္ေတြတြင္ ျပဳလုပ္ | DVB