မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ ၃ ႏွစ္၊ ၃ လ၊ ၃ ပတ္ ၃ ရက္ၾကာ ဂူေအာင္းအဓိ႒ာန္က်င့္မည္ | DVB