တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၂ဝ ပါ၀င္မည္ | DVB