“သူတို႔ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ မလုပ္ဖူးဆိုတာ ရဲရဲ၀င့္၀င့္ ေျပာရဲပါတယ္” ေဒါက္တာမ်ိဳးညြန္႔ | DVB