ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း စီးနင္းခဲ့သည့္သမိုင္း၀င္ Wolseley ကား ျပန္လည္ျပဳျပင္ၿပီးစီး | DVB