ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိ (ဓာတ္ပံု) | DVB