တိုက္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္ထဲက သိမ္းဆည္းခံလယ္ေျမ ဧက ၁၀၀၀ ေက်ာ္ျပႆနာ မေျဖရွင္းႏိုင္ေသး | DVB