ျမန္မာႏိုင္ငံ အပူပိုင္းေဒသ ေခ်ာက္ၿမဳိ႕တြင္ အပူေရွာင္ စခန္းမ်ားစတင္ဖြင့္လွစ္ | DVB