အၾကမ္းစားရက္ပ္ေတြနဲ႔ အၿပိဳင္ႀကဲၿပီး The Voice Myanmar ေနာက္တဆင့္တက္ခဲ့သည့္ ယမံုဇင္ဦး(႐ုပ္သံ) | DVB