စစ္ကိုင္းတုိင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားစာေပ ၁၇ မ်ိဳး သင္ၾကားေပးေန | DVB