ဝမ္းတြင္းၿမဳိ႕နယ္တြင္  ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံသားမ်ား စာသင္ေဆာင္ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္း | DVB