ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါတီမွား မဲေပးမိလို႔ ကိုယ့္လက္ညိဳးကိုယ္ျပန္ျဖတ္ခဲ့တဲ့ အိႏၵိယမဲဆႏၵရွင္ | DVB