တ႐ုတ္တစ္သ်ွဴးငွက္ေပ်ာ ျပႆနာ ေကာ္မတီဖြဲ႔ ေျဖရွင္းမည္ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရေျပာ | DVB