ျပင္သစ္တြင္ ဆႏၵျပသူတခ်ဳိ႕ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္ | DVB